Verdrag met Hurmu

Het parlement - The Parliament

Moderator: (IIR) Grand Vizier

Post Reply
User avatar
Frans
Posts: 32
Joined: Tue Oct 20, 2020 12:29 pm

Verdrag met Hurmu

Post by Frans »

Ik heb de eer u dit verdrag ter goedkeuring voor te leggen:
Treaty of friendship and non-aggression between Hurmu and the Islamic Republic of New Batavia

The Senate of the Lakes,
The President of the Islamic Republic of New Batavia,

having come into contact with one another, and finding their interests to be coincident, do desire to formalize and secure their cordial feelings, they have appointed as their plenipotentiaries, for the Senate of the Lakes, Mr Jan u-Samil Spiik and Ms Ellen Aarevalla, Senators, and for the President of the Islamic Republic of New Batavia, Frans, who, having exchanged their accreditations and finding them to be in good form, have agreed as follows:

Article 1. Hurmu and the Islamic Republic of New Batavia recognize the other's sovereignty and right to self-rule of its state, its peoples, and its government institutions.

Article 2. Hurmu and the Islamic Republic of New Batavia recognize one another as the rightful owner of all territory that they claim on the MCS map with the consent of the Council of the MCS.

Article 3. Hurmu and the Islamic Republic of New Batavia commit to resolve all mutual disputes peacefully, using a neutral third party agreed to by both should this prove impossible by normal channels.

Article 4. Hurmu and the Islamic Republic of New Batavia shall remain open and accessible to tourists and other visitors from one another, barring national emergencies or other such security issues.

Article 5. Hurmu and the Islamic Republic of New Batavia shall have proper and open channels of communication so to facilitate dialogue and future cooperation.

Article 6. Hurmu and the Islamic Republic of New Batavia shall not engage in or sponsor any covert or overt military activity against the peoples or government institutions of the other.

Article 7. This treaty may only be amended, revised, enlarged and expanded upon the concurrence of both signatory parties. Any contrary action or measure shall be null and void.

Article 8. This treaty shall enter into force upon ratification of both signatories in accordance with their native constitutional procedures.

Article 9. The signatory parties may repeal this treaty on the condition of a notice of one year according to the calendar of Emperor Norton.

In witness whereof, the aforementioned plenipotentiaries have signed their names and affixed their seals.

Done at the Palace of the Elenaran, in the city of Vesüha, this 22.II.1691.


FOR THE SENATE OF THE LAKES

Jan Spiik

Ellen Aarevalla


FOR THE PRESIDENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF NEW BATAVIA

Frans
Vizier of Foreign Affairs
Islamic Republic of New Batavia

User avatar
Saladin
Posts: 91
Joined: Fri Sep 09, 2011 9:45 am

Re: Verdrag met Hurmu

Post by Saladin »

De stemming is geopend.
Saladin
President of the Islamic Republic of New Batavia

User avatar
Frans
Posts: 32
Joined: Tue Oct 20, 2020 12:29 pm

Re: Verdrag met Hurmu

Post by Frans »

Voor
Vizier of Foreign Affairs
Islamic Republic of New Batavia

User avatar
Saladin
Posts: 91
Joined: Fri Sep 09, 2011 9:45 am

Re: Verdrag met Hurmu

Post by Saladin »

Ik wil de leden van deze hoge vergadering reeds waarschuwen dat ik het verdrag niet zal ondertekenen. Het druist mijns inziens in tegen artikel 6 van de grondwet, dat stelt dat de taal van de Republiek het Nederlands is.
Saladin
President of the Islamic Republic of New Batavia

User avatar
Saladin
Posts: 91
Joined: Fri Sep 09, 2011 9:45 am

Re: Verdrag met Hurmu

Post by Saladin »

Het advies van de Diwan is positief.
Saladin
President of the Islamic Republic of New Batavia

User avatar
Saladin
Posts: 91
Joined: Fri Sep 09, 2011 9:45 am

Re: Verdrag met Hurmu

Post by Saladin »

Het voorstel is aangenomen door Majlis-ash-Shoera.

Ik weiger het verdrag te ondertekenen, omdat het niet grondwettelijk is. Ik stuur het door naar het Hooggerechtshof.
Advies Islamitische Diwan: positief
Majlis-al-Shoera: 2020/12/11
Goedkeuring President: Geweigerd
Saladin
President of the Islamic Republic of New Batavia

User avatar
Saladin
Posts: 91
Joined: Fri Sep 09, 2011 9:45 am

Re: Verdrag met Hurmu

Post by Saladin »

Het Hooggerechtshof heeft mijn redenering gevolgd. Ik vraag volmachthouder Frans om een vertaling te voorzien.
Saladin
President of the Islamic Republic of New Batavia

User avatar
Frans
Posts: 32
Joined: Tue Oct 20, 2020 12:29 pm

Re: Verdrag met Hurmu

Post by Frans »

Ziehier de vertaling:
Vriendschaps- en niet-aanvalsverdrag tussen Hurmu en de Islamitische Republiek Nieuw-Batavië

De Senaat der Meren,
De President van de Islamitische Republiek Nieuw-Batavië,

elkaar ontmoet hebbend, elkaars belangen gemeenschappelijk vindend, verlangend om hun hartelijke contacten te formaliseren en te verzekeren, hebben zij volmachthebbers aangeduid, voor de Senaat der Meren, de Heer Jan u-Samil Spiik en mevrouw Ellen Aarevalla, Senatoren, en voor de President van de Islamitische Republiek Nieuw-Batavië, de Heer Frans, die na hun geloofsbrieven uitgewisseld hebben en ze goedkeurden, overeen gekomen zijn hetgeen volgt:


Artikel 1: Hurmu en de Islamitische Republiek Nieuw-Batavië erkennen elkaars soevereiniteit and het recht op zelfbestuur van hun staat, hun volkeren en van hun overheidsinstellingen.

Artikel 2: Hurmu en de Islamitische Republiek Nieuw-Batavië erkennen elkaar als de rechtmatige eigenaar van al het grondgebied dat zij opvorderen op de kaart van de MCS en met toestemming van de Raad van de MCS.

Artikel 3: Hurmu en de Islamitische Republiek Nieuw-Batavië verbinden zich ertoe om alle onderlinge geschillen vredevol op te lossen, gebruik makend van een door hun beide aangeduide derde neutrale partij, indien dit langs normale kanalen onmogelijk blijkt.

Artikel 4: Hurmu en de Islamitische Republiek Nieuw-Batavië blijven open en toegankelijk voor elkaars toeristen en andere bezoekers, met uitzondering van nationale noodsituaties and situaties met betrekking tot de veiligheid.

Artikel 5: Hurmu en de Islamitische Republiek Nieuw-Batavië zullen formele communicatiekanalen open houden ten einde dialoog en samenwerking in de toekomst mogelijk te maken.

Artikel 6: Hurmu en de Islamitische Republiek Nieuw-Batavië zullen geen open of geheime militaire operaties tegen elkaars volkeren of overheidsinstellingen houden noch ondersteunen.

Artikel 7: Dit verdrag kan enkel worden geamendeerd, herzien, vergroot of uitgebreid na het akkoord van beide ondertekenende partijen. Elke tegengestelde actie is nietig.

Artikel 8: Dit verdrag zal in werking treden na de ratificatie ervan door beide ondertekenende partijen in overeenstemming met hun nationale grondwettelijke procedures.

Artikel 9: Dat de ondertekenende partijen dit vedrag kunnen opzeggen op voorwaarde van een vooropzeg van één jaar volgens de kalender van Keizer Norton.


Ten blijke waarvan, hebben de voormelde volmachthebbers genaamtekend en hun zegels aangehecht.

Gedaan in het Paleis van de Elenaran, in de stad Vesüha, de 22.II.1691.

VOOR DE SENAAT DER MEREN

Jan Spiik

Ellen Aarevalla

VOOR DE PRESIDENT VAN DE ISLAMITISCHE REPUBLIEK NIEUW-BATAVIË

Frans
Vizier of Foreign Affairs
Islamic Republic of New Batavia

User avatar
Saladin
Posts: 91
Joined: Fri Sep 09, 2011 9:45 am

Re: Verdrag met Hurmu

Post by Saladin »

Danku voor de vertaling.

Het inhoudelijk advies van de Diwan blijft geldig. De stemming is geopend.
Saladin
President of the Islamic Republic of New Batavia

User avatar
Saladin
Posts: 91
Joined: Fri Sep 09, 2011 9:45 am

Re: Verdrag met Hurmu

Post by Saladin »

Het verdrag is aangenomen. Ik keur het goed.
Islamitische Diwan: positief
Majlis-ash-Shoera: 2020-12-16
President: 2020-12-16
Saladin
President of the Islamic Republic of New Batavia

Post Reply

Return to “Majlis-al-Shoera”