Wetsontwerp: Wet afscheiding en erkenning Kurum Ash-Sharqia 2021

Het parlement - The Parliament

Moderator: (IIR) Grand Vizier

Post Reply
User avatar
Redouan
Posts: 37
Joined: Thu Nov 05, 2020 12:49 pm

Wetsontwerp: Wet afscheiding en erkenning Kurum Ash-Sharqia 2021

Post by Redouan »

Meneer de voorzitter

De Regering wil graag dit wetsontwerp voorleggen aan deze vergadering:
Wet afscheiding en erkenning Kurum Ash-Sharqia 2021
Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
Artikel 1. Het opschrift van deze wet luidt: Wet afscheiding en erkenning Kurum Ash-Sharqia 2021.
Artikel 2. Deze wet regelt een aangelegenheid zoals bepaald in artikelen 2 en 103 van de grondwet.
Artikel 3. Deze wet treedt onmiddellijk na de uitvaardiging ervan in werking.
Artikel 4. Na inwerkingtreding, zal deze wet gelden als verdrag tussen de hoge verdragsluitende partijen, zijnde de Islamitische Republiek Nieuw-Batavië en het Sultanaat Kurum Ash-Sharqia.

Hoofdstuk 2. Afscheiding en erkenning
Artikel 5. De Islamitische Republiek Nieuw-Batavië erkent de wettige afscheiding van de gouvernementen Al-Ard Al-Moestasliha and Dar Al-Hoeriya en de vorming van het Sultanaat Kurum Ash-Sharqia. De wettige grenzen van de genoemde gouvernementen zullen de nieuwe staatsgrens zijn.
Artikel 6. De hoge verdragsluitende partijen erkennen elkaar als de rechtmatige eigenaar van al het grondgebied dat zij opvorderen op de kaart van de MCS en met toestemming van de Raad van de MCS.
Artikel 7. De beide naties zullen zich in een geest van vriendschap en vrede tot elkaar verhouden.
Artikel 8. De inwoners van de Nieuw-Batavië en de inwoners van Kurum Ash-Sharqia krijgen de vrije keuze of ze de nationaliteit van de ene dan wel van de andere natie wensen. De keuzemogelijkheid geldt voor één maand na de inwerkingtreding van deze wet.
Artikel 9. De rijkseigendommen die zich op het grondgebied van Kurum Ash-Sharqia bevinden, zullen eigendom worden van deze laatste.
Artikel 10. De schatkist en de staatsschuld zullen voor één vijfde aan Kurum Ash-Sharqia overgedragen worden.
Artikel 11. Defensie en alle overheidsbedrijven blijven volledig eigendom van Nieuw-Batavië en worden niet verdeeld.
Artikel 12. Onverminderd de bepalingen in deze wet, zal Kurum Ash-Sharqia geen enkele nationale of internationale verplichting of lidmaatschap van Nieuw-Batavië overnemen.
Artikel 13. De vertegenwoordiging van de afgescheiden gouvernementen, zoals bepaald in artikel 8 van de Wet volksraadpleging afscheiding 2021, zal het voorlopig bewind van Kurum Ash-Sharqia vormen en zal autonoom een grondwet opstellen.
Artikel 14. Alle bestaande wetten en reglementen van Nieuw-Batavië blijven gelden in Kurum Ash-Sharqia totdat ze herroepen worden door de wettige overheden en instellingen van Kurum Ash-Sharqia.

Hoofdstuk 3. Verdragsrechtelijke bepalingen
Artikel 15. De regeringen van de hoge verdragsluitende partijen kunnen ambassadeurs of gezanten benoemen om namens hen de diplomatieke betrekkingen te onderhouden.
Artikel 16. De hoge verdragsluitende partijen blijven open en toegankelijk voor elkaars toeristen en andere bezoekers, met uitzondering van nationale noodsituaties en situaties met betrekking tot de veiligheid.
Artikel 17. De hoge verdragsluitende partijen zullen geen open of geheime militaire operaties tegen elkaars volkeren of overheidsinstellingen houden noch ondersteunen, ze zullen geen separatistische bewegingen op het grondgebied van de andere partij steunen.
Artikel 18. De hoge verdragsluitende partijen verbinden zich ertoe om alle onderlinge geschillen vredevol op te lossen, gebruik makend van een door hun beide aangeduide derde neutrale partij, indien dit langs normale kanalen onmogelijk blijkt.
Artikel 19. De verdragstekst kan enkel worden herzien na het akkoord van beide hoge verdragsluitende partijen. Elke tegengestelde actie is nietig.
Artikel 20. De hoge verdragsluitende partijen kunnen dit verdrag opzeggen op voorwaarde van een vooropzeg van één maand volgens de Gregoriaanse kalender.
Redouan van Lucerne
Grand Vizier of the Islamic Republic of NEW BATAVIA

User avatar
Saladin
Posts: 109
Joined: Fri Sep 09, 2011 9:45 am

Re: Wetsontwerp: Wet afscheiding en erkenning Kurum Ash-Sharqia 2021

Post by Saladin »

Het advies van de Islamitische Diwan is positief.
Saladin
President of the Islamic Republic of New Batavia

User avatar
Saladin
Posts: 109
Joined: Fri Sep 09, 2011 9:45 am

Re: Wetsontwerp: Wet afscheiding en erkenning Kurum Ash-Sharqia 2021

Post by Saladin »

Het voorstel is aangenomen:
Voor: IRP (35), SCIP (44)
Tegen: DSB (21)
Saladin
President of the Islamic Republic of New Batavia

User avatar
Saladin
Posts: 109
Joined: Fri Sep 09, 2011 9:45 am

Re: Wetsontwerp: Wet afscheiding en erkenning Kurum Ash-Sharqia 2021

Post by Saladin »

Ik bekrachtig de wet.
Islamitische Diwan: positief
Majlis-ash-Shoera: 2021-08-31
President: 2021-08-31
Saladin
President of the Islamic Republic of New Batavia

Post Reply

Return to “Majlis-al-Shoera”