Vedrag met Sanama

Het parlement - The Parliament

Moderator: (IIR) Grand Vizier

Post Reply
User avatar
Redouan
Posts: 24
Joined: Thu Nov 05, 2020 12:49 pm

Vedrag met Sanama

Post by Redouan »

Meneer de voorzitter

Ik heb de eer dit verdrag ter goedkeuring voor te leggen:
Vriendschaps- en niet-aanvalsverdrag tussen de Islamitische Republiek Nieuw-Batavië en de Democratische Republiek Sanama

De President van de Islamitische Republiek Nieuw-Batavië,
De President van de Democratische Republiek Sanama,

elkaar ontmoet hebbend, elkaars belangen gemeenschappelijk vindend, verlangend om hun contacten te formaliseren en te verzekeren, zijn overeen gekomen hetgeen volgt:


Artikel 1: De Islamitische Republiek Nieuw-Batavië en de Democratische Republiek Sanama erkennen elkaars soevereiniteit and het recht op zelfbestuur van hun staat, hun volkeren en van hun overheidsinstellingen.

Artikel 2: De hoge verdragsluitende partijen erkennen elkaar als de rechtmatige eigenaar van al het grondgebied dat zij opvorderen op de kaart van de MCS en met toestemming van de Raad van de MCS.

Artikel 3: De hoge verdragsluitende partijen verbinden zich ertoe om alle onderlinge geschillen vredevol op te lossen, gebruik makend van een door hun beide aangeduide derde neutrale partij, indien dit langs normale kanalen onmogelijk blijkt.

Artikel 4: De hoge verdragsluitende partijen blijven open en toegankelijk voor elkaars toeristen en andere bezoekers, met uitzondering van nationale noodsituaties and situaties met betrekking tot de veiligheid.

Artikel 5: De hoge verdragsluitende partijen zullen formele communicatiekanalen open houden ten einde dialoog en samenwerking in de toekomst mogelijk te maken.

Artikel 6: De hoge verdragsluitende partijen zullen geen open of geheime militaire operaties tegen elkaars volkeren of overheidsinstellingen houden noch ondersteunen.

Artikel 7: Dit verdrag kan enkel worden geamendeerd na het akkoord van beide hoge verdragsluitende partijen. Elke tegengestelde actie is nietig.

Artikel 8: Dit verdrag zal in werking treden na de ratificatie ervan door beide hoge verdragsluitende partijen in overeenstemming met hun nationale grondwettelijke procedures.

Artikel 9: De hoge verdragsluitende partijen kunnen dit vedrag opzeggen op voorwaarde van een vooropzeg van twee Gregoriaanse weken ofwel een half AN-jaar.

Ten blijke waarvan, hebben de voormelde hoge verdragsluitende partijen genaamtekend en hun zegels aangehecht.


Gedaan te Lucerne, 25.XV.1692 AN

DE PRESIDENT VAN DE ISLAMITISCHE REPUBLIEK NIEUW-BATAVIË
Saladin

DE PRESIDENT VAN DE DEMOCRATISCHE REPUBLIEK SANAMA
Tanilo Lhayi

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Treaty of friendship and non-aggression between the Islamic Republic of New Batavia and the Democratic Republic of Sanama

The President of the Islamic Republic of New Batavia,

The President of the Democratic Republic of Sanama,

having come into contact with one another, and finding their interests to be coincident, do desire to formalize and secure their cordial feelings, have agreed as follows:


Article 1. The Islamic Republic of New Batavia and the Democratic Republic of Sanama recognize the other's sovereignty and right to self-rule of its state, its peoples, and its government institutions.

Article 2. The high contracting parties recognize one another as the rightful owner of all territory that they claim on the MCS map with the consent of the Council of the MCS.

Article 3. The high contracting parties commit to resolve all mutual disputes peacefully, using a neutral third party agreed to by both should this prove impossible by normal channels.

Article 4. The high contracting parties shall remain open and accessible to tourists and other visitors from one another, barring national emergencies or other such security issues.

Article 5. The high contracting parties shall have proper and open channels of communication so to facilitate dialogue and future cooperation.

Article 6. The high contracting parties shall not engage in or sponsor any covert or overt military activity against the peoples or government institutions of the other.

Article 7. This treaty may only be amended upon the concurrence of both high contracting parties. Any contrary action or measure shall be null and void.

Article 8. This treaty shall enter into force upon ratification of both high contracting parties in accordance with their native constitutional procedures.

Article 9. The high contracting parties parties may repeal this treaty on the condition of a notice of two Gregorian weeks, or half an AN year.


In witness whereof, the high contracting parties have signed their names and affixed their seals.

Done at Lucerne, 25.XV.1692 AN.


THE PRESIDENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF NEW BATAVIA
Saladin

THE PRESIDENT OF THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF SANAMA
Tanilo Lhayi
Redouan van Lucerne
Grand Vizier of the Islamic Republic of NEW BATAVIA

User avatar
Saladin
Posts: 63
Joined: Fri Sep 09, 2011 9:45 am

Re: Vedrag met Sanama

Post by Saladin »

Het advies van de Diwan is positief.
Saladin
President of the Islamic Republic of New Batavia

User avatar
Saladin
Posts: 63
Joined: Fri Sep 09, 2011 9:45 am

Re: Vedrag met Sanama

Post by Saladin »

Het verdrag is aangenomen. Ik keur het goed.
Islamitische Diwan: positief
Majlis-ash-Shoera: 2021-02-06
President: 2021-02-06
Saladin
President of the Islamic Republic of New Batavia

Post Reply

Return to “Majlis-al-Shoera”