Verdrag met Batavië

Het parlement - The Parliament

Moderator: (IIR) Grand Vizier

Post Reply
User avatar
Redouan
Posts: 22
Joined: Thu Nov 05, 2020 12:49 pm

Verdrag met Batavië

Post by Redouan »

Meneer de voorzitter

Het is mij een eer om dit verdrag ter goedkeuring voor te leggen:
HERNIEUWING VRIENDSCHAPSVERDRAG BATAVIË – NIEUW-BATAVIË


KONING HENDRIK V VAN HET KONINKRIJK BATAVIË

PRESIDENT SALADIN VAN DE ISLAMITISCHE REPUBLIEK NIEUW-BATAVIË


VERENIGD in de wil om hun naties te laten leven, groeien en bloeien in vriendschap met elkaar,

VERENIGD door hun historische band en gemeenschappelijke taal,

VASTBESLOTEN een steeds hechtere samenwerking tussen de Nederlandstalige volkeren tot stand te brengen door vriendschap en vrede,

HEBBEN OVEREENSTEMMING BEREIKT:


Artikel 1: Het Koninkrijk Batavië en de Islamitische Republiek Nieuw-Batavië erkennen elkaar als soevereine onafhankelijke staten.

Artikel 2: De hoge verdragsluitende partijen erkennen elkaar als de rechtmatige eigenaar van al het grondgebied dat zij opvorderen op de kaart van de MCS en met toestemming van de Raad van de MCS.

Artikel 3: De hoge verdragsluitende partijen wensen in een geest van vriendschap en wederzijds respect diplomatieke betrekkingen te onderhouden.

Artikel 4: De hoge verdragsluitende partijen erkennen daartoe elkaars regeringen als legitiem, door het volk verkozen of goedgekeurd.

Artikel 5: De regeringen van de hoge verdragsluitende partijen kunnen ambassadeurs of gezanten benoemen om namens hen de diplomatieke betrekkingen te onderhouden.

Artikel 6: De hoge verdragsluitende partijen blijven open en toegankelijk voor elkaars toeristen en andere bezoekers, met uitzondering van nationale noodsituaties en situaties met betrekking tot de veiligheid.

Artikel 7: De hoge verdragsluitende partijen verbinden zich ertoe om alle onderlinge geschillen vredevol op te lossen, gebruik makend van een door hun beide aangeduide derde neutrale partij, indien dit langs normale kanalen onmogelijk blijkt.

Artikel 8: De hoge verdragsluitende partijen zullen geen open of geheime militaire operaties tegen elkaars volkeren of overheidsinstellingen houden noch ondersteunen.

Artikel 9: Dit verdrag treedt in werking nadat het door de hoge verdragsluitende partijen volgens hun respectievelijk geldende procedures werd geratificeerd. De partijen zullen elkaar onverwijld op de hoogte brengen van de ratificatie.

Artikel 10: Dit verdrag kan enkel worden herzien na het akkoord van beide hoge verdragsluitende partijen. Elke tegengestelde actie is nietig.

Artikel 11: De hoge verdragsluitende partijen kunnen dit verdrag opzeggen op voorwaarde van een vooropzeg van één jaar volgens de kalender van Keizer Norton.


GEDAAN TE LUCERNE, 6 januari 2021

Namens de koning van het Koninkrijk Batavië

Paulus de Withe, minister-president


Namens de President van de Islamitische Republiek Nieuw-Batavië

Redouan van Lucerne, Grootvizier
Last edited by Saladin on Sat Jan 16, 2021 9:40 am, edited 1 time in total.
Reason: date correction
Redouan van Lucerne
Grand Vizier of the Islamic Republic of NEW BATAVIA

User avatar
Saladin
Posts: 60
Joined: Fri Sep 09, 2011 9:45 am

Re: Verdrag met Batavië

Post by Saladin »

Het advies van de Islamitische Diwan is positief.
Saladin
President of the Islamic Republic of New Batavia

User avatar
Saladin
Posts: 60
Joined: Fri Sep 09, 2011 9:45 am

Re: Verdrag met Batavië

Post by Saladin »

Het verdrag is aangenomen. Ik keur het goed.
Islamitische Diwan: positief
Majlis-ash-Shoera: 2021-01-16
President: 2021-01-16
Saladin
President of the Islamic Republic of New Batavia

Post Reply

Return to “Majlis-al-Shoera”