Page 1 of 1

Perskamer

Posted: Thu Jul 19, 2018 7:58 pm
by Gustaaf Vermeylen
De Perskamer

In deze ruimte kan de pers zich verzamelen om de persconferenties van de regering bij te wonen.

Image

Re: Perskamer

Posted: Thu Jul 19, 2018 8:08 pm
by Joseph B. Windsor
*Haalt zijn beste fototoestel alvast boven.*

"Enkele vragen aan de Stadhouder en de Rijksregering:

1. Welke rol ziet de Stadhouder voor zichzelf weggelegd? Is deze eerder symbolisch, of zal de Stadhouder een eerder actieve en stimulerende rol spelen in dit kabinet?

2. Wat zijn op dit moment de prioriteiten van de regering?

3. De gouverneur van Rhijnelande heeft reeds duidelijk steun geuit voor het behoud van autonomie van de Staten tegenover de federale overheid. Welke positie neemt de regering in op vlak van "Staten versus centralisatie"?"

Re: Perskamer

Posted: Thu Jul 19, 2018 8:43 pm
by Joseph B. Windsor
"De onderhandelingen op het laten toetreden van de Staten lijkt vertraging te hebben opgelopen. Hoe ver zijn de onderhandelingen intussen gevorderd met de buitenlandse mogendheden? Opteert dit kabinet voor een gelijktijdige ondertekening en toetreding van de Staten, of niet?"

Re: Perskamer

Posted: Thu Jul 19, 2018 8:53 pm
by Gustaaf Vermeylen
* De stadhouder komt de ruimte binnen en maant iedereen tot stilte *

Dames en heren,

In de afgelopen weken is de regering bezig geweest met de onderhandelingen voor de verdragen met Jingdao en Shireroth. Die onderhandelingen hebben tot op heden geleid tot verdragsteksten. De regering zal binnenkort deze verdragen voorstellen in de Staten-Generaal.

Het doel is om het oude Bataafse grondgebied weer onder Bataafse vlag te brengen, al zijn daar concessies voor nodig. De regering staat bereidwillig tegenover wat momenteel op tafel ligt, al valt het zwaar om met bepaalde voorwaarden akkoord te gaan.

Naast deze verdragen, werkt de regering aan een uitwerking van de kieswet en zal de regering een voorstel doen voor de verhouding tussen de federale overheid en de Staten.

---

En dan nu de gestelde vragen:

1. De grondwet impliceert een rol van regeringsleider, niet van ceremoniële zwaaier.

2. De Staat van de Unie heeft prioriteiten benoemd, en deze persconferentie is daarvan een update.

3. Zoals gezegd gaat de regering een voorstel doen. Wij zullen in gesprek gaan met de gouverneur, aangezien de toetreding nog niet officieel is gedocumenteerd en bekrachtigd.

Re: Perskamer

Posted: Thu Jul 19, 2018 8:56 pm
by Joseph B. Windsor
*De flitsen van de camera's verblinden de Stadhouder haast.*

"Betreffende de Staten die toetreden: hoe zit het met de lokale milities? Zullen deze worden opgenomen binnen de Strijdkrachten, of zullen zij dienst blijven doen als lokale militie, ter ondersteuning van de federale overheid?"

Re: Perskamer

Posted: Thu Jul 19, 2018 9:01 pm
by Gustaaf Vermeylen
Wij zijn dankbaar voor wat de strijdkrachten van de Transbataafsche Vrystaat hebben verricht. De toekomstige positie van deze strijdkrachten is nog onderwerp van discussie, daar ga ik nu niet op vooruit lopen.

Dank u.

* verlaat de ruimte *

Re: Perskamer

Posted: Thu Jul 19, 2018 9:35 pm
by Joseph B. Windsor
*Rumoer stijgt op terwijl de stadhouder de kamer verlaat. Verschillende journalisten trachten tevergeefs nog het woord te nemen, maar de deur sluit al.*

Re: Perskamer

Posted: Thu Aug 16, 2018 6:37 pm
by Gustaaf Vermeylen
* neemt plaats achter het spreekgestoelte *

Dames en heren,

De regering heeft inmiddels een maillijst samengesteld van vele oud-Bataven. Daar missen nog een aantal prominente namen, maar die hoopt de regering nog via andere wegen te verkrijgen. Met deze maillijst hoopt de regering deze oud-Bataven aan te schrijven om deze uit te nodigen naar dit herleefde Batavië.

Re: Perskamer

Posted: Sun Aug 19, 2018 10:52 am
by Joseph B. Windsor
"Hoe is het gesteld met de poging tot hernieuwd contact?"

Re: Perskamer

Posted: Wed Aug 22, 2018 1:38 am
by Castrigo
Geachte pers,

Aangezien de Stadhouder heeft gekozen een hem al enige maanden geleden voorgelegd verdrag met Shireroth, dat binnen de regering besproken is en waaraan hij zijn goedkeuring heeft verleend, te torpederen met steun van de radicale oppositie, rest mij niets anders dan mijn ontslag aan te bieden als minister en het vertrouwen in de regering op te zeggen. De leden van de B-DA in het Parlement zullen naar eer en geweten alle gedane voorstellen beoordelen.

Re: Perskamer

Posted: Wed Aug 22, 2018 6:50 am
by Joseph B. Windsor
"Meneer Mackay, hoe ziet u de rol van uw partij in de komende regeerperiode nog? Wat zal uw houding zijn tegenover het kabinet?"

Re: Perskamer

Posted: Thu Nov 15, 2018 3:27 pm
by Joseph B. Windsor
*Na veel aandringen worden de journalisten eindelijk binnengelaten in de perskamer van Huys te Vredebregt. Leden van de voormalige Transbataafsche militie staan naast het podium opgesteld en houden de ruimte nauwlettend in de gaten. De beveiliging, vooral na de moordaanslag op Gustaaf Vermeylen jr. en Wolfgang, lijkt enorm opgeschroefd.

Uit één van de oude boxen weergalmt het lied ter oprijzing van van de Verenigde Bataafse Staten. De Stadhouder komt daarop binnengewandeld, groet de aanwezigen met een knik en legt zijn hand op zijn hart terwijl het lied verder speelt.*
"Dames en heren, ik ben blij na lang stilzwijgen hier voor u te kunnen staan. Onze natie, die zoveel heeft meegemaakt, werd de afgelopen week opgeschrikt door een laffe moordaanslag die het leven eiste van twee formidabele politici. Het lied dat zonet afspeelde typeert de wil van het Bataafse Volk, haar regering en het Lagerhuis om onze jeugd een beter leven te gunnen. Daden, zoals aanslagen, druisen in tegen het algemeen belang van de natie en haar bevolking. We kunnen niet anders dan deze gezamenlijk te veroordelen."

Re: Perskamer

Posted: Thu Feb 07, 2019 11:22 am
by Arkadius des Vinandy
Waarde landgenoten,

Een nederige en eenvoudige vraag naar het eiland Wuqi heeft de keizer van Jingdao doen denken dat het Koninkrijk Batavië claim zou leggen op het eiland. Daartoe heeft de keizer verhoogde militaire paraatheid uitgeroepen.

Deze reactie betreurt ons ten zeerste.

Vanwege deze verhoogde militaire paraatheid is besloten om geen provocerende handelingen te verrichten, zowel niet diplomatiek als militair. Maar vanwege de verhoogde dreiging is wel besloten om raketafweergeschut te plaatsen rondom de hoofdstad.

Deze regering blijft staan bij de gesloten verdragen, zal daarom geen claim leggen op het eiland Wuqi.

Re: Perskamer

Posted: Sat Jul 13, 2019 5:13 pm
by Joseph B. Windsor
"Wat is de huidige houding van de regering tegenover operatie Vigilant Resolve?"

Re: Perskamer

Posted: Mon Jul 15, 2019 4:07 pm
by Castrigo
Batavië is in dit conflict volkomen neutraal, en zal onder geen beding steun bieden aan eender welk van de strijdende partijen. Dit principe is onbetwistbaar, en zal door Zijne Majesteit ter harte genomen moeten worden. Deze regering zal nooit accepteren dat de veiligheid van de Bataafse natie in het geding gebracht wordt door dit conflict, waar wij niets mee te maken hebben.