Voorstel wijziging Constitutie

Vergaderingen worden gehouden in de Plenaire Zaal.

Moderators: (Batavia) Kabinet, (Batavia) Koning

Post Reply
User avatar
Benjamin Cambernon
Posts: 67
Joined: Tue Apr 09, 2019 11:46 am

Voorstel wijziging Constitutie

Post by Benjamin Cambernon » Thu Jan 16, 2020 11:09 am

Op voordracht van de koning, wil ik graag het volgende wijzigingsvoorstel indienen voor de Constitutie:
Twaalfde Constitutie voor het Koninkrijk Batavië

Bataven! Na lange tijd van het uiteenvallen van het Koninkrijk Batavië en vele onrusten daaromtrent, proclameren wij het herstel van Batavië, zoals deze aan de oorsprong van het Koninkrijk Batavië waren, met invoeging van alle eer en glorie die onze rijke geschiedenis heeft voorgebracht.

Bataven! Wij verklaren ons vrij en soeverein. Geen vreemde heerser of mogendheid zal ons onderdrukken. Daarom verlangen wij naar herstel van ons land en grondgebied, onder Bataafse vlag en soevereiniteit. Wij verklaren ons neutraal in gewapende en politieke conflicten tussen andere naties.

Bataven! Na ons herstel onder de vlag van de Vrije en Verenigde Bataafse Staten, herstellen wij het koningschap en bieden de kroon aan de erfelijke en wettige opvolger van Zijne Majesteit Arkadius Hendrik des Vinandy, Hertog van Gasconje, Graaf van Vinandy.


Eerste hoofdstuk: Algemene beginselen
Opdat een vrij Batavië ligt bij het verlenen en handhaven van algemene beginselen:

Artikel 1 – Gelijkheidsbeginsel
Iedereen is vrij en gelijk voor de wet, discriminatie wegens levensovertuiging, politieke gezindheid of op welke grond dan ook is niet toegestaan.

Artikel 2 – Meningsuiting
Iedereen is vrij van geweten, gedachten en openbare uiting daarvan.

Artikel 3 – Vereniging
Iedereen heeft recht op vrijheid van vreedzame vereniging, vergadering en betoging. Niemand mag worden gedwongen om tot een vereniging te behoren.

Artikel 4 – Vrijheidsontneming
Niemand mag van vrijheid worden ontnomen, behoudens onder de wet bepaalde gevallen op last van de rechter. Bij rechtmatige vrijheidsontneming, kunnen de uitoefening van grondrechten, voor zover deze zich niet met de vrijheidsontneming verdraagt, worden beperkt.

Artikel 5 – Onschuldig
Niemand zal voor schuldig gehouden worden aan enige misdaad totdat zijn schuld krachtens de wet bewezen wordt in een openbare rechtszitting. Er is alleen sprake van een misdaad indien op het tijdstip van de handeling dit een strafbaar feit was.

Artikel 6 – Briefgeheim
Correspondentie is onschendbaar, behoudens instemming van de correspondeerden of op last van de rechter.

Artikel 7 – Verhaallijn
Voor zover een verhaallijn betrekking heeft op een persoon of plaats, dan heeft die persoon of de eigenaar van die plaats het recht om de verhaallijn te beïnvloeden. Indien dit recht niet ten uitvoer is gebracht, heeft de betrokken persoon of eigenaar van de betrokken plaats recht op restitutie.

Artikel 8 – Intellectueel eigendom
Op elk beeldmateriaal en geschreven stuk rust intellectueel eigendom, het kopiëren en aanpassen daarvan is niet zonder toestemming van de maker toegestaan. Uitgezonderd zijn wetgevende teksten en beeldmateriaal wat als nationaal eigendom wordt gekenmerkt.

Artikel 9 – Bataaf
1. Elke Bataaf, die in het verleden actief is geweest in Batavië, wordt bij aanmelding alle rechten voor Bataaf toegekend. In andere gevallen wordt per wet geregeld om Bataaf te worden.
2. Uitlevering van Bataven is niet toegestaan.
3. Het burgerschap komt te vervallen indien een Bataaf langer dan drie Nortonjaar inactief is.

Artikel 10 – Kiesrecht
1. Alle Bataven met burgerschap hebben stemrecht en kunnen zich verkiesbaar stellen voor openbare ambten.
2. Het passief kiesrecht wordt opgeschort bij inactiviteit gedurende het aflopende termijn voor het openbare ambt of bij oordeel van de rechter.

Tweede hoofdstuk: Het Koninkrijk
Opdat de Bataven zich verenigen onder één Bataafse vlag:

Artikel 11 – Samenstelling
1. Het territorium van het Koninkrijk wordt per wet ingedeeld in heerlijkheden, behoudens het territorium onder artikel 11a. Het bestuur van de heerlijkheden wordt per koninklijk besluit toegekend aan een Bataaf, waarbij:
a. Aartshertogdom ’s Koningenwaarde is toegekend aan de Koning;
b. Prinsdom Davignon is toegekend aan de Hertog van Davignon, welke met ingang van deze Constitutie de titel "Prins van Davignon voert, of zijn wettige opvolgers;
c. Prinsdom Vinandy is toegekend aan de Graaf van Vinandy, welke met ingang van deze Constitutie de titel "Prins van Vinandy" voert, of zijn wettige opvolgers;
d. Vrijstad Kingsrise is toegekend aan Vrijheer Marcus Myksos, of zijn wettige opvolgers.
2. Het toevoegen of afstaan van territorium van het Koninkrijk wordt per Koninkrijk Besluit bepaald.

Artikel 11a
Naast de heerlijkheden kunnen autonome gebieden deel zijn van het Koninkrijk. Deze autonome gebieden hebben elk hun eigen bestuur en staan niet onder het gezag van de Regering en het Bataafs Parlement. De volgende autonome gebieden zijn deel van het Koninkrijk:
a. Verenigd Koninkrijk Arcadië, de Benelukken en het land van de Calbain
b. Groothertogdom Helderbourgh
c. Kasterburger Republiek

Artikel 12 – Hoofdstad
De hoofdstad van het Koninkrijk is de stad ’s Koningenwaarde, gelegen in het Aartshertogdom ’s Koningenwaarde.

Artikel 13 – Nationale symbolen
De nationale symbolen, te weten de vlag, het wapen, het devies, het volkslied en de feestdagen, worden per wet vastgesteld.

Artikel 14 – Taal
De officiële voertaal van het Koninkrijk is het Nederlands, andere talen worden per wet erkent. De taal waarin een verdrag is opgesteld is leidend.

Artikel 15 – Munt
De wettelijke munt is de kruys.

Derde hoofdstuk: De Koning
Opdat de Koning aan het hoofd staat:

Artikel 16 – Koningschap
Het koningschap is en blijft opgedragen aan Zijne Koninklijke Hoogheid Arkadius Hendrik des Vinandy, Hertog van Gasconje, Graaf van Vinandy, etc. etc. etc. of Zijn wettige opvolgers, erfelijk en overeenkomstig het Prima divisio des Vinandy.

Artikel 17 – Ambtsbelofte
Alvorens zijn ambt te aanvaarden, legt de Koning de volgende verklaring af:
"Ik beloof aan de volkeren van het Koninkrijk dat Ik de Constitutie steeds zal onderhouden en handhaven. Ik beloof dat Ik de onafhankelijkheid en het grondgebied van het Koninkrijk met al Mijn vermogen zal verdedigen en bewaren; dat Ik de vrijheid en de rechten van alle Bataven en alle ingezetenen zal beschermen, en tot instandhouding en bevordering van de welvaart alle middelen zal aanwenden welke de wetten Mij ter beschikking stellen, zoals een goed en getrouw Koning schuldig is te doen. Dat beloof Ik."

Artikel 18 – Kroning
De Koning wordt gekroond en ingewijd tijdens de verenigde vergadering van het Lagerhuis en het Hogerhuis in de Kathedraal van 's Koningenwaarde.

Artikel 19 – Residentie
De Koning heeft zijn residentie in het ‘Koninklijk Paleis’ te ’s Koningenwaarde. Met inachtneming van het openbaar belang richt de Koning zijn residentie in.

Artikel 20 – Koninklijke taken
1. De Koning ondertekent alle wetten en besluiten die vanuit het Lagerhuis zijn aanvaard, maar de Koning mag weigeren wanneer een wet strijdig is met deze Constitutie. Wanneer de Koning gewetensbezwaren heeft, wordt de wet ondertekend door de Regent.
2. De Koning is opperbevelhebber van het Bataafse strijdkrachten.

Artikel 21 – Koninklijke bevoegdheden
1. De Koning is bevoegd om het Lagerhuis te ontbinden en nieuwe verkiezingen uit te schrijven.
2. De Koning is bevoegd om de noodtoestand uit te roepen, wanneer er sprake is van een oorlogstoestand, algehele inactiviteit of gebrek aan goed bestuur. De noodtoestand geeft aan de Koning de bevoegdheid om de regering op zich te nemen, het Lagerhuis te ontbinden en per Koninklijk Besluit bestaande wetten en besluiten buiten werking te stellen alsmede nieuwe wetten en besluiten in te stellen. Wanneer de noodtoestand wordt opgeheven dienen alle Koninklijke Besluiten die tijdens de noodtoestand zijn uitgevaardigd te worden beoordeeld door het Lagerhuis.

Artikel 22 – Adeldom en ridderorden
De Koning verheft in de adelstand en verleent ridderorden. Vreemde adeldom, titels of ridderorden mogen gevoerd worden, voor zover niet strijdig met de wet. Reeds bestaande adeldom, titels of ridderorden, welke betrekking hebben op gebieden en namen van het Koninkrijk, worden alleen erkent per Koninklijk Besluit.

Artikel 23 – Abdicatie
De Koning kan besluiten tot abdicatie of daartoe verzocht worden door het Lagerhuis bij onaangekondigde afwezigheid van meer dan één Nortonjaar.

Vierde hoofdstuk: De regent
Opdat het Koninklijk gezag niet vacant mag zijn:

Artikel 24 – Regentschap
Het Regentschap is en blijft opgedragen aan Zijne Hooggeboren heer Constantijn Windsor, Hertog van Davignon, etc. etc. etc. of Zijn wettige opvolgers, overeenkomstig het Koninklijk Besluit aangaande de wettige opvolging.

Artikel 25 – Residentie
De Regent heeft zijn residentie in het ‘Von Haltna Paleis’ te Davignon. Met inachtneming van het openbaar belang richt de Regent zijn residentie in.

Artikel 26 – Bepaalde waarneming
De Koning kan de Regent verzoeken om het koninklijk gezag waar te nemen, gedurende een bepaalde periode. Dit wordt vastgesteld per Koninklijk Besluit, alsmede in welke mate de bevoegdheden worden overgedragen.

Artikel 27 – Onbepaalde waarneming
Wanneer de Koning onaangekondigd afwezig is voor meer dan één Nortonjaar, of tenminste een half Nortonjaar langer dan de bepaalde periode afwezig, neemt de Regent de koninklijke taken waar. Indien de Regent langer dan vier Nortonjaren het koninklijk gezag waarneemt, kan het Lagerhuis het koninklijk gezag aan de Koning te ontnemen en toekennen aan de Regent. Hiervoor legt de Regent de ambtsbelofte af in de openbare zitting van bet Lagerhuis, waarna het koninklijk gezag aanvangt met de aanduiding van Koning-Regent. Bij terugkeer van de Koning stemt het Lagerhuis over het koninklijk gezag.

Vijfde hoofdstuk: De regering
Opdat het Koninkrijk ordentelijk geregeerd dient te worden:

Artikel 28 - Samenstelling
1. De regering wordt gevormd door de Koning en de Ministers.
2. De Koning is onschendbaar, de Ministers zijn verantwoordelijk.

Artikel 29 - Regeringsleider
1. De minister-president is de regeringsleider en wordt middels rechtstreekse verkiezing door de Bataven gekozen, tegelijkertijd met het Lagerhuis.
2. Het Lagerhuis kan de Koning verzoeken om op te treden als regeringsleider, daarmee af te zien verkiezing voor de minister-president voor het volgende zittingstermijn of wanneer de minister-president is ontslagen.

Artikel 30 – Ministerraad
De minister-president en ministers vormen de ministerraad, welke vergadert in het ‘Regeringscomplex Julius Civilis’ te ’s Koningenwaarde. De vergadering van de ministerraad is niet openbaar, de Koning heeft onbeperkte toegang en het Lagerhuis kan verzoeken tot openbaarmaking van de handelingen. De minister-president is voorzitter van de ministerraad.

Artikel 31 – Zuiveringsbelofte
Het gezag van de minister-president of minister vangt aan nadat hij ten overstaande van de Koning de volgende verklaring heeft afgelegd:
“Ik verklaar dat ik, om tot minister te worden benoemd, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof trouw aan de Koning en aan de Constitutie. Ik beloof dat ik de plichten die mijn ambt mij oplegt getrouw zal vervullen. Dat verklaar en beloof ik!”

Artikel 32 - Benoeming
1. Het Koninklijk Besluit waarbij de minister-president wordt benoemd, wordt mede door hem ondertekend.
2. Het Koninklijk Besluit waarbij de overige ministers worden benoemd of ontslagen, wordt mede door de minister-president ondertekend.

Artikel 33 - Residentie
De minister-president heeft zijn residentie in het ‘Huys te Vredebregt’ te ’s Koningenwaarde.

Artikel 34 – Ministeriële besluiten
De minister-president kan besluiten uitvaardigen in zaken waarin de wet daartoe regelt of in zaken waarin de wet niet voorziet. Het Lagerhuis heeft in meerderheid het vetorecht over deze besluiten.

Artikel 35 – Ontslag
De minister-president of een minister kan door het Lagerhuis met een twee derde meerderheid ontslagen worden, indien er sprake is van een half Nortonjaar onaangekondigde afwezigheid of strafrechtelijke veroordeling.

Artikel 36 – Demissionair
De regering is demissionair als het zittingstermijn van het Lagerhuis is verstreken en nog geen nieuwe minister-president is benoemd. De regering wordt geacht om als demissionair het dagelijks bestuur te handhaven, maar kan geen nieuwe besluiten of wetsvoorstellen uitvaardigen.

Zesde hoofdstuk: Bataafs Parlement
Opdat de Bataven vertegenwoordigd worden in het landsbestuur:

Artikel 37 – Samenstelling
Het Bataafs Parlement bestaat uit het Lagerhuis en het Hogerhuis:
a. Het Lagerhuis bestaat uit 150 zetels, die middels verkiezingen worden verdeeld. Bataven met tenminste één zetel hebben stemrecht in het Lagerhuis.
b. Het Hogerhuis bestaat uit leden die per Koninklijk Besluit zijn benoemd.

Artikel 38 - Vergadering
1. Het Lagerhuis vergadert in het 'Huys van het Bataafsche Volck' te ’s Koningenwaarde.
2. Het Hogerhuis vergadert in het ‘Paleys van Leopold I’ te ’s Koningenwaarde.
3. De vergaderingen van de Bataafs Parlement zijn openbaar voor alle Bataven.

Artikel 39 – Stemming
Elke Bataaf heeft 100 stemmen bij verkiezingen voor het Lagerhuis, hiervan mag een Bataaf maximaal 40 stemmen per kandidaat geven. De verdeling van zetels wordt elke vier Nortonjaren per verkiezing op de grondslag van evenredige vertegenwoordiging vastgesteld. De periode van vier Nortonjaren kan worden verlengd met uiterlijk één Nortonjaar in verband met reces of oorlog.

Artikel 40 – Transitie
De verkiezingen worden zodanig georganiseerd, dat het Lagerhuis niet langer dan een half Nortonjaar zonder stemgerechtigde leden zit.

Artikel 41 – Geldigheid van stemming
Een stemming in het Lagerhuis is alleen geldig indien tenminste een meerderheid van stemmen is uitgebracht.

Artikel 42 – Ontheffing
Leden van het Lagerhuis kunnen hun stemrecht verliezen indien deze langer dan een half Nortonjaar, onaangekondigd, afwezig zijn. Indien de vertegenwoordiging van vijftig stemmen ontheven is, dan volgen nieuwe verkiezingen.

Artikel 43 – Voorzitter
1. Het Lagerhuis verkiest een voorzitter uit haar leden.
2. De Koning is voorzitter van het Hogerhuis.
3. Voorzitter van een verenigde vergadering is de voorzitter van het Lagerhuis.

Artikel 44 – Troonrede
Elke periode houdt de Koning in een verenigde vergadering van het Bataafs Parlement een troonrede. Deze troonrede wordt opgesteld door de Regering en staat onder verantwoordelijkheid van de minister-president.

Artikel 45 – Indiening van voorstellen
Voorstellen voor een wet of wetswijziging kunnen ingediend worden door de regering en het Lagerhuis. Het Lagerhuis behandelt en stemt over elk ingediend voorstel voor een wet of wetswijziging. Bij aanvaarding middels een meerderheid of middels een in deze Constitutie bepaalde meerderheid, zendt het Lagerhuis het aangenomen voorstel naar de Koning ter ondertekening.

Artikel 46 – Amenderen
Voorstellen voor een wet of wetswijziging mogen door het Lagerhuis worden gewijzigd, alvorens deze in stemming te brengen. Voorstellen voor een verdrag mogen niet worden gewijzigd.

Artikel 47 – Intrekking voorstel
Zolang een voorstel voor een wet of wetswijziging niet door het Lagerhuis is aangenomen, kan de regering haar eigen voorstellen intrekken of initiatiefnemers vanuit het Lagerhuis haar eigen voorstellen intrekken.

Artikel 48 – Informatie van de regering
Op uitnodiging van het Lagerhuis kunnen de minister-president en ministers deelnemen aan de beraadslaging. De minister-president en ministers geven het Lagerhuis de door een of meer leden verlangde inlichtingen waarvan het verstrekken niet in strijd is met het belang van de staat. Deze inlichtingen zijn volledig en naar waarheid.

Artikel 49 – Parlementaire enquête
Het Lagerhuis heeft het recht van enquête, te regelen bij de wet.

Zevende hoofdstuk: Rechtspraak
Opdat er recht moet zijn voor alle Bataven:

Artikel 50 – Aanstellen
In samenspraak met het Lagerhuis stelt de Koning een rechter aan, wanneer een zaak zich aandient.

Artikel 51 – Beroep
Na een eerste uitspraak kan verzocht worden om beroep. Dit beroep wordt door de Koning zelf behandeld, tenzij het Lagerhuis dat anders bepaald.

Artikel 52 – Onpartijdige behandeling
Elke behandeling dient onpartijdig en spoedig na aandienen plaats te vinden.

Achtste hoofdstuk: Overige bepalingen

Artikel 53 – Rijksbegroting
De begroting van de ontvangsten en de uitgaven van het Koninkrijk wordt per wet vastgesteld.

Artikel 54 – Belastingen
Belastingen van het Koninkrijk worden per wet geheven. De Koning is uitgesloten van belastingen.

Artikel 55 – Oorlogsverklaring
Het Koninkrijk worden niet in oorlog verklaard dan na voorafgaande toestemming van de Lagerhuis. De toestemming is niet vereist, wanneer het overleg met het Lagerhuis ten gevolge van een feitelijk bestaande oorlogstoestand niet mogelijk is gebleken. De Koning heeft vetorecht op de oorlogsverklaring.

Artikel 56 – Verdragen
Verdragen worden als wet vastgesteld. De Koning heeft vetorecht op verdragen waarin gebiedsoverdracht is bepaald.

Artikel 57 – Diplomatie
1. Diplomaten namens het Koninkrijk worden benoemd per Koninklijk Besluit in overeenstemming met de Regering.
2. Diplomaten van een vreemde mogendheid worden aanvaard bij overhandiging van de geloofsbrief aan de Koning. Zonder aanvaarding wordt een diplomaat niet als rechtsmatig diplomaat erkent. De Koning kan een geloofsbrief weigeren, waarbij de Regering verzoekt om een andere diplomaat.

Artikel 58 – Deze Constitutie
1. Deze Constitutie is de hoogste wet in het Koninkrijk, gevolgd door wetten, koninklijke besluiten en ministeriële besluiten. Deze Constitutie kan enkel gewijzigd worden met een twee derde meerderheid in het Lagerhuis, de Koning heeft vetorecht over een wijziging van deze Constitutie.
2. Wijziging van deze Constitutie gaat samen met een wet met overgangsbepalingen voor alle wijzigingen van de Constitutie. Zolang deze wet met overgangsbepalingen niet is vastgesteld, treedt de gewijzigde Constitutie niet in werking.
3. Het Statuut voor de Bataafse Bond staat gelijk aan deze Constitutie. Voor zover deze Constitutie niet overeenkomt met het Statuut is het Statuut leidend.

Artikel 59 – Overgangsbepalingen
1. Deze Constitutie vervangt de Grondwet van de Verenigde Bataafse Staten, ondertekend op 14 november 2018.
2. De verwijzingen in bestaande wetten naar “Verenigde Bataafse Staten” dienen met ingang van deze Constitutie worden gelezen als “Koninkrijk Batavië”.
3. In afwijking van artikel 24 blijft de zittende Regent aan tot de kroning van de Koning.
4. In afwijking van artikel 29 blijft de zittende minister-president aan tot de kroning van de Koning, waarna de Koning optreedt als regeringsleider.
5. De benoemde minister of ministers blijven aan tot het einde van de zitting van het Lagerhuis of tot diens ontslag per Koninklijk Besluit conform artikel 32.
6. In afwijking van artikel 44 komt de troonrede voor de lopende zitting van de minister-president te vervallen, indien de kroning van de Koning voor of in de week van troonrede plaatsvind.
7. Het lopende termijn van het Lagerhuis wordt gehandhaafd en verlengt met één Nortonjaar.


Artikel 60 – Ondertekening
De vaststelling van deze Constitutie geschiedt met twee derde meerderheid van het Lagerhuis en treedt direct in werking. Na kroning van de Koning wordt deze Constitutie bekrachtigd middels Zijn ondertekening.
A character of Gustaaf Vermeylen

Jonas
Lord of the Fries
Posts: 5280
Joined: Sun Nov 28, 2010 4:39 pm
Location: Daocheng, Jingdao

Re: Voorstel wijziging Constitutie

Post by Jonas » Sun Jan 19, 2020 1:25 pm

*De Ultraroyalisten knikken tevreden als ze zien dat hun 'leider' opnieuw de functie bekleedt die hij - volgens hen - verdient.*

"Mogen we echter vragen wat deze mededeling voor effect kan hebben op onze Constitutie? Ik verwijs dus naar artikel 11a."
Zhang San
Diwang of the Jingdaoese Empire

Jonas
Lord of the Fries
Posts: 5280
Joined: Sun Nov 28, 2010 4:39 pm
Location: Daocheng, Jingdao

Re: Voorstel wijziging Constitutie

Post by Jonas » Sun Jan 19, 2020 3:42 pm

Ik wens volgend amandement voor te stellen:
Artikel 29 - Regeringsleider
1. De minister-president is de regeringsleider en wordt door het Hogerhuis aangesteld met de steun van een meerderheid in het Lagerhuis.
2. Indien het Hogerhuis geen gepaste regeringsleider aanstelt en geen overeenkomst kan worden gevonden, kan het Lagerhuis de Koning verzoeken om een regeringsleider aan te stellen.
Zhang San
Diwang of the Jingdaoese Empire

User avatar
Castrigo
Posts: 220
Joined: Wed Feb 26, 2014 6:04 pm

Re: Voorstel wijziging Constitutie

Post by Castrigo » Mon Jan 20, 2020 10:52 pm

Ik heb moeite met de opname van de heer Windsor als regent in deze constitutie, wat me zeer ondemocratisch in de oren klinkt. Ik steun het eerste amendement van harte.

Verder wens ik als formaliteit het volgende amendement in te brengen als reactie op de verklaring van de Kasterburger regering:
Artikel 11a
Naast de heerlijkheden kunnen autonome gebieden deel zijn van het Koninkrijk. Deze autonome gebieden hebben elk hun eigen bestuur en staan niet onder het gezag van de Regering en het Bataafs Parlement. De volgende autonome gebieden zijn deel van het Koninkrijk:
a. Verenigd Koninkrijk Arcadië, de Benelukken en het land van de Calbain
b. Groothertogdom Helderbourgh
c. Kasterburger Republiek
Jacobo Castrigo Álvarez, President of the National Liberation Council of Los Liberados and Foreign Minister of Batavia

User avatar
Benjamin Cambernon
Posts: 67
Joined: Tue Apr 09, 2019 11:46 am

Re: Voorstel wijziging Constitutie

Post by Benjamin Cambernon » Mon Jan 27, 2020 11:37 am

Aangezien de Constitutie niet gewijzigd kan worden, zonder een actief Lagerhuis zal de stemming over het wijzigingsvoorstel, alsmede de amendementen, pas na de verkiezingen plaatsvinden. De huidige noodtoestand heeft het Lagerhuis ontbonden, waardoor deze niet kan stemmen. Dus dat even over de wettelijke procedure.

Met betrekking tot het amendement op artikel 11a:
Deze raad ik af. De motivaties zijn op zichzelf best te begrijpen, alleen er zijn zorgen over de relaties met de Iron Company. Daarnaast zou het goed zijn als er afspraken gemaakt worden over de verdere relaties tussen Batavië en Kasterburg. Mijn persoonlijke mening is dat het jammer zou zijn als Kasterburg niet langer deel is van het Koninkrijk.

Met betrekking tot artikel 24:
Het argument dat de invulling van het regentschap niet democratisch zou zijn, dat is vreemd. Het regentschap kent geen democratisch beginsel, omdat de regent niet gekozen wordt door het volk. Dat was al zo, dat verandert niet. Er is alleen een wissel van regenten.

Met betrekking tot het amendement op artikel 29:
Deze raad ik af, vanwege de scheiding der machten. Het is een goed beginsel om trias politica te hanteren, waarbij wetgevende macht en de uitvoerende macht gescheiden worden. Hierdoor is het goed om de aanstelling van de minister-president niet door een deel van de wetgevende macht te laten uitvoeren.
A character of Gustaaf Vermeylen

User avatar
Verion
Ayn Rand's toyboy
Posts: 6199
Joined: Mon Oct 22, 2012 5:07 pm

Re: Voorstel wijziging Constitutie

Post by Verion » Tue Feb 04, 2020 4:40 pm

Ik stel voor de stemming te openen.
1.Titus Morvayne, Prefect of Shirekeep, Count of the Skyla Islands
2.Eki Aholibamah Verion, Queen in the North
3. Ludovic Verion, Lord of Blackstone and Governor-General of the Iron Company
4. Jeremy Harwinsson Archer, super sleuth

User avatar
Benjamin Cambernon
Posts: 67
Joined: Tue Apr 09, 2019 11:46 am

Re: Voorstel wijziging Constitutie

Post by Benjamin Cambernon » Fri Feb 07, 2020 6:27 pm

De stemming is geopend.
A character of Gustaaf Vermeylen

User avatar
Benjamin Cambernon
Posts: 67
Joined: Tue Apr 09, 2019 11:46 am

Re: Voorstel wijziging Constitutie

Post by Benjamin Cambernon » Mon Feb 10, 2020 8:09 am

Wijzigingsvoorstel: Voor

Met betrekking tot het amendement op artikel 11a: Voor

Met betrekking tot het amendement op artikel 29: Tegen
A character of Gustaaf Vermeylen

User avatar
Castrigo
Posts: 220
Joined: Wed Feb 26, 2014 6:04 pm

Re: Voorstel wijziging Constitutie

Post by Castrigo » Wed Feb 12, 2020 4:28 pm

Wijzigingsvoorstel: Voor

Met betrekking tot het amendement op artikel 11a: Voor

Met betrekking tot het amendement op artikel 29: Voor
Jacobo Castrigo Álvarez, President of the National Liberation Council of Los Liberados and Foreign Minister of Batavia

User avatar
Castrigo
Posts: 220
Joined: Wed Feb 26, 2014 6:04 pm

Re: Voorstel wijziging Constitutie

Post by Castrigo » Wed Feb 19, 2020 8:48 am

Kucht wat
Jacobo Castrigo Álvarez, President of the National Liberation Council of Los Liberados and Foreign Minister of Batavia

Jonas
Lord of the Fries
Posts: 5280
Joined: Sun Nov 28, 2010 4:39 pm
Location: Daocheng, Jingdao

Re: Voorstel wijziging Constitutie

Post by Jonas » Sun Feb 23, 2020 11:42 am

(Excuses voor de late reactie. Werk, werk, werk...)


Wijzigingsvoorstel: Voor

Met betrekking tot het amendement op artikel 11a: Voor

Met betrekking tot het amendement op artikel 29: Tegen
Zhang San
Diwang of the Jingdaoese Empire

User avatar
Benjamin Cambernon
Posts: 67
Joined: Tue Apr 09, 2019 11:46 am

Re: Voorstel wijziging Constitutie

Post by Benjamin Cambernon » Mon Feb 24, 2020 1:42 pm

Orde, orde,

Wijzigingsvoorstel:
De voor's: 135
De tegen's: 0
De blanco's: 15

De voor's hebben het, de voor's hebben het.


Met betrekking tot het amendement op artikel 11a:
De voor's: 135
De tegen's: 0
De blanco's: 15

De voor's hebben het, de voor's hebben het.


Met betrekking tot het amendement op artikel 29:
De voor's: 27
De tegen's: 123
De blanco's: 0

De tegen's hebben het, de tegen's hebben het.


:Court:
A character of Gustaaf Vermeylen

Post Reply

Return to “Plenaire Zaal”